Buddha in Ayutthaya, Foto: Helmut Kremser

Buddha im Historical Park von Ayutthaya